Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
1 nowotwory,

Farmakokinetyczne badanie fazy I/II podskórnej formuły niwolumabu w monoterapii różnych typów nowotworów

2 nowotwory,

Wielokohortowe badanie kliniczne fazy 1/2 oceniające leczenie niwolumabem podawanym w monoterapii lub w schematach skojarzonych pacjentom z nawrotowymi/opornymi nowotworami hematologicznymi

3 nowotwory,

Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 2 oceniające niwolumab podawany w skojarzeniu z ipilimumabem lub w monoterapii chorym na zaawansowane lub przerzutowe guzy lite z wysokim obciążeniem guza mutacjami (TMB-H)

4 nowotwory,

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy, porównujące leczenie adiuwantowe niwolumabem z placebo, u chorych z inwazyjnym rakiem urotelialnym wysokiego ryzyka

5 nowotwory,

Otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy 3 oceniające leczenie skojarzone niwolumabem z ipilimumabem lub ze standardową chemioterapią w porównaniu z leczeniem standardową chemioterapią u uprzednio nieleczonych pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem urotelialnym

6 nowotwory,

Randomizowane badanie kliniczne fazy 3 porównujące leczenie skojarzone złożone z niwolumabu i ipilimumabu lub niwolumabu i fluorouracylu oraz cisplatyny z leczeniem skojarzonym fluorouracylem i cisplatyną stosowane u uprzednio nieleczonych pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym przełyku.

7 nowotwory,

Otwarte badanie kliniczne fazy II oceniające leczenie skojarzone niwolumabem i brentuksymabem vedotin (N + Bv), podawane z uwzględnieniem grupy ryzyka i odpowiedzi terapeutycznej dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z nawrotowym/opornym na leczenie (R/R) klasycznym chłoniakiem Hodgkina CD30+ (cHL) po niepowodzeniu leczenia pierwszej linii z następowym leczeniem skojarzonym brentuksymabem i bendamustyną (Bv + B) stosowanym u pacjentów z suboptymalną odpowiedzią.

8 nowotwory,

Randomizowane badanie kliniczne fazy 3 porównujące leczenie skojarzone niwolumabem i ipilimumabem z placebo u pacjentów z miejscowym rakiem nerkowokomórkowym i wysokim ryzykiem nawrotu po nefrektomii radykalnej lub częściowej

9 nowotwory,

RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY BADANIE FAZY III OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ALEKTYNIBU W TERAPII ADJUWANTOWEJ W PORÓWNANIU Z ADJUWANTOWĄ CHEMIOTERAPIĄ OPARTĄ NA ZWIĄZKACH PLATYNY U PACJENTÓW PODDANYCH CAŁKOWITEJ RESEKCJI NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA W STADIUM ZAAWANSOWANIA IB (GUZY ≥ 4 CM) - IIIA Z REARANŻACJĄ W GENIE KINAZY CHŁONIAKA ANAPLASTYCZNEGO.

10 nowotwory,

A Phase 2b, Randomized, Double-blind Study Comparing Tremelimumab to Placebo in Second- or Third-line Treatment of Subjects with Unresectable Pleural or Peritoneal Malignant Mesothelioma